• Hack kategorilerindeki birçok içerik Gizli içeriktir yani sadece cevap yazarakı erişebileceğiniz türden içeriklerdir, ancak yeni üyelerin hack kategorilerine cevap yazması engellenmiştir ! spam ve sömürüye karşı bir tedbirdir, forumumuza katkı sunarsanız rütbeniz kısa sürede yükselir ve tüm forumu engelsiz kullanabilirsiniz.

2 LFI 2 DB

www.plastmasas.lv/

PHP:
  // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'tekoplast_plastmasas');
 
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'tekoplast_mysql');
 
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'g7mLok-x');
 
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'tekoplast.mysql');
 
  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define('DB_CHARSET', 'utf8');
 
  /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
  define('DB_COLLATE', '');PHP:
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'marketing');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'marketing');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'wL3FlANg');


/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

define('WP_HOME','http://marketing.bus.ku.ac.th');
define('WP_SITEURL','http://marketing.bus.ku.ac.th');


resources.db.adapter = "PDO_MYSQL"
resources.db.params.host = "localhost"
resources.db.params.dbname = "nhdicwlr_123"
resources.db.params.username = "nhdicwlr_123"
resources.db.params.password = "abc!@#$%^"
;resources.db.params.port = "3307"

---------------------------------------------------------
2 TANE LFI

UĞRAŞSINLAR .. bu işe hevesi olan.
 
Üst