• Hack kategorilerindeki birçok içerik Gizli içeriktir yani sadece cevap yazarakı erişebileceğiniz türden içeriklerdir, ancak yeni üyelerin hack kategorilerine cevap yazması engellenmiştir ! spam ve sömürüye karşı bir tedbirdir, forumumuza katkı sunarsanız rütbeniz kısa sürede yükselir ve tüm forumu engelsiz kullanabilirsiniz.

Gayri Nizami Harp Teknikleri


Gayri Nizami Harp (GNH):

 • Düzenli ve büyük birlikler yerine küçük ve hareketli birliklerle düşmanı yıpratmak, moralini bozmak, kayıplar verdirmek için yapılan bir savaş şeklidir.
 • Bir başka tarifi de şu şekilde yapılabilir. Silahlı kuvvetlerle müşterek ve onun emrinde savunma stratejisi içinde ülkenin bir parçasının işgaline mani olmak, şayet ülke işgal edilirse kurtarılmasını sağlamak, taarruz stratejisi içinde düşman gerisinde taarruz kuvvetlerine yardım etmek üzere gayri nizami kuvvetlerin yaptığı harekâttır. GNH klasik harbin dışında kalan harp harekâtını ihtiva eder. Yakın tarihimizde Güney Vietnam’da ABD’nin Kuzey Vietnam’a karşı kaybettiği savaş. Kuzey Vietnam’ın, kendisinden sayı ve eğitimce üstün ABD silahlı kuvvetlerine karşı uyguladığı savaş taktik ve teknikleri GNH olarak nitelendirilir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uyanan milletler kurtuluş mücadelelerini GNH taktik ve teknikleri uygulayarak yapmışlardır. SSCB işgaline karşı Afgan gerillalarının (mücahitlerinin) sürdürdüğü ve kazandığı mücadele bir GNH mücadelesidir.
 • GNH, düşman ülkede veya düşmanın işgal etmiş olduğu bir ülkede hâkim otoriteyi yıkmak ya da zayıflatmak, harekâtını engellemek ve bölgeye sahip olmak maksadıyla halkın kuvveti ve desteği ile yapılan askeri, siyasi ve iktisadi hedeflere yönelen harekâttır. Afganistan’da Taliban’ın mücadelesini buna örnek olarak verebiliriz.
GNH Kuvvetleri:

 1. Gerilla
 2. Yeraltı Teşkilatı
 3. Yardımcı Kuvvetler
 4. Özel Kuvvetler
 5. Gerilla: Gayri Nizami Harpte düşmanla silahlı mücadele yapılırken, genelde arazide ihtiyaç hâlinde meskûn mahalde en önemli silahlı güçtür. Gerilla GNH unsurlarının aynı zamanda en genç ve etkili savaşçılarından oluşur.
Gerilla güçleri (birlikleri) savaştan önce çekirdek bir kadro olarak oluşturulur. Özel kuvvetler tarafından eğitilir. Barış zamanında sorumluluk alanları belirlenir. Sorumlu olduğu alanda esas, yedek ve değiştirme gerilla üsleri tespit edilir. Çekirdek kadronun silah, mühimmat ve teçhizatı sorumluluk alanında oluşturulan gizli depolarda depolanır. Ülkenin işgal edilmesi ile birlikte verilecek olan bir talimatla bütün gerilla birlikleri sorumluluk alanlarına çok gizli bir şekilde hareket ederler ve liderlerinin emrine girerler. Her gerilla birliğinin bir ismi vardır. Bu isimleri genellikle ülkenin tarihindeki önemli şahsiyetlerden, coğrafi bölgeler ve savaşlardan alırlar. Gerillanın resmi bir kıyafeti vardır. Gerillalar silahlarını açıkta taşırlar. Belli bir tanıtma işaretleri vardır. Bu işaretler genellikle rozet ve amblemler şeklinde göğüs ve kollarında taşırlar. Gerillalar savaş hukukuna dâhil olup esir alındıklarında savaş esiri muamelesi görürler.

Gerilla birlikleri düşmanla mücadele devam ederken zamanla bir kartopu gibi büyürler. Gerillanın savaşçı kaynağını yeraltı teşkilatı oluşturur. Yeraltı teşkilatı meskûn mahalde düşman kuvvetleri ile gizli bir şekilde mücadele ederken bu mücadelede açığa çıkanlar düşmana esir olmamak için bölgelerindeki en yakın gerilla birliğine katılırlar ve gerillanın belli bir süre kontrolü altında tutulurlar. Bunun nedeni de düşman tarafından kullanılabilme ihtimalidir. Güvenilir olduğuna inandıktan sonra yemin ettirilip gerilla olurlar.

Gerillanın uygulayacağı değişmez prensipler:

 • Düşman güçlü ise ve saldırıyorsa kaybol
 • Düşman savunuyorsa rahat verme
 • Düşmanın zayıf tarafını tespit ettiğin anda taarruz ederek onu yok et
 • Uzun soluklu bir mücadele için daima hazır ol ve halk desteğini kaybetme
 1. Yeraltı Teşkilatı: İşgal edilmiş meskûn mahallerde (şehir, kasaba, mahalle, köy) GNH faaliyetlerini icra etmek üzere oluşturulmuş ve teşkilatlandırılmış GNH’nin görünmeyen yüzüdür. Meskûn mahallerde yaşayan halktan oluşur. Yeraltı teşkilatı mensuplarında meslek ve cinsiyet ayrımı yoktur.
 • Gizli harekât teknikleri uygular.
 • Hücreler hâlinde üzüm salkımı şeklinde teşkilatlanır.
 • Her hücre bir lider dört hücre elemanı olmak üzere beş kişiden oluşur.
 • Meskûn mahalin büyüklüğü ve küçüklüğü hücre sayısını etkiler.
 • Hiçbir hücre elemanı diğer hücre elemanını tanımaz.
 • Hücre liderleri mahalle liderlerine bağlıdır. Emirleri mahalle liderinden alırlar.
 • Mahalle liderleri ilçe liderlerine, ilçe liderleri il liderlerine, il liderleri de bölge liderlerine bağlı olarak faaliyet gösterirler.
 • Yapılacak eylemin büyüklüğüne göre hücre sayısı artar.
 • Gizli haberleşme teknikleri ile haberleşirler. Haberleşmede canlı veya cansız haberleşme vasıtaları kullanılır.
 • Her haberleşme ve buluşmada bir sonraki buluşma yeri günü ve saati kararlaştırılır.
 • Liderle konuşmada lider tanınmak istemiyorsa bir perde gerisinden konuşur.
 • Her yaş grubundan insan yeraltı teşkilatının üyesi olabilir.
 • Düşmanın tespit ettiği yeraltı elemanı açığa çıkacağını anladığı an en yakın gerilla birliğine katılarak gerilla olur.
 • Yeraltı teşkilatının adamları gündüz külahlı gece silahlıdır.
 • Sorumluluk alanlarında emirle sabotajlar, fert olarak veya toplu olarak işgal güçlerine karşı sivil itaatsizlikler yapılmasını planlayıp icra ederler.
 • Çalışmalarda önce emniyet sonra verim esastır.
 1. Yardımcı Kuvvetler: Yardımcı kuvvetler de hücre şeklinde teşkilatlanırlar. Gerillanın ve yeraltı kuvvetlerinin ikmal, iaşe ve barınmalarına yardımcı olurlar. Bölgede yaşayan her yaş ve cinsiyetten sivillerden oluşurlar. Çoğunluğunu orta yaş ve üstü gruplardaki insanlar teşkil eder. Sorgulama ve sorguya mukavemet konusunda eğitim alırlar. Haberleşmelerini yüz yüze görüşerek veya haberciler kullanmak suretiyle yaparlar. Canlı veya cansız posta kutularını kullanarak da haberleşme yaparlar. Çalışmalarında önce emniyet sonra verim esas alınır.
 2. Özel Kuvvetler: GNH’nin esas ve en önemli unsurunu oluştururlar. Komando kursu, paraşüt kursu, GNH kursu, terör ve antiterör kursu, sualtı kursu, koruma kursu, yaz dağı kış dağı ve kayak kursları, sorgulama ve sorguya mukavemet kursu, ilkyardım kursu ve timdeki görevine göre uzmanlık kursu olmak üzere değişik kurslardan geçerler. Değişik zamanlarda gördükleri bu kursların toplamı yaklaşık iki buçuk yıl sürer. Bir özel kuvvet mensubu özel kuvvetçi olduktan sonra özel kuvvetlerde asgari sekiz-dokuz yıl görev yapmalıdır.
Özel Kuvvetlerin Görevleri

 • Karadan, havadan, denizden uzun mesafeli sızmalar yaparak düşmana ait stratejik hedefleri tahrip etmek.
 • Düşman derinliklerinde tahrip ve sabotaj görevleri icra etmek.
 • Kritik dost personeli kurtarıp kaçırmak.
 • Düşmanın kritik personelini kaçırmak.
 • Düşman derinliklerinde istihbarat elde etmek.
 • Yerel güçleri teşkilatlandırmak, teçhiz etmek, eğitmek ve onları yöneterek savaştırmak.
 • Düşman derinliklerindeki kritik hedeflerin koordinatlarını tespit etmek. Uçaklara hedef tarif etmek (İHK görevi icra etmek.)
 • Dost gerilla birliklerini eğitmek.
 • Ülkenin GNH teşkilatının oluşturulmasını sağlamak ve ilgili personele GNH eğitimi vermek.
 • Gerillanın kullanacağı esas yedek ve değiştirme üs bölgelerini seçmek.
 • Hedef ülkede yerel güçlerin ve işgal edildiğinde ülkesinde gerillanın ihtiyaç hâlinde havadan, denizden ve karadan ikmalini yapmak.
Gayri Nizami Harp Taktik ve Teknikleri

 • GNH’nin sorumluluğu silahlı kuvvetlere aittir. Silahlı kuvvetler yoksa gayri nizami harp kuvvetlerinin yönetimini merkezi idare üstlenir. Türk Kurtuluş Savaşı’nda GNH’nin hedefi askeri strateji içinde tayin ve tespit edilmiştir.
 • GHN’nin her unsuru kendi görev tanımına uygun taktik ve tekniklerini uygular ve ona göre teşkilatlanır. Genel olarak uygulayacağı teknik ve taktikler gizli harekâttır. GNH’nin bütün unsurları için değişmeyen prensip hayatta kalmaktır. Bu nedenle önce emniyet sonra verim prensibini unutmamak değişmez kuraldır.
 • GNH mücadelesinde liderler askeri, siyasi, ekonomik, sosyal ve idari cepheleri bulunan bu tür harekât için ayrıca yetiştirilmelidir.
Genel olarak uygulanan GNH teknikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Düzenli ordulara karşı ciddi asimetrik tehdit oluşturmak.
 • Dinamik manevra kabiliyetine sahip olmak ve devam ettirmek.
 • Düşmanı yıpratarak moralini bozmak.
 • Halkın desteğini kazanmak ve bu desteği devam ettirmek.
 • İdeolojik, sosyolojik ve medyatik olarak halk desteğini sağlamak.
 • Gayri nizami savaşı destekleyecek ideolojiyi çok iyi belirlemek. Savaşların genellikle siyasi, ırki, mezhep, din ve parti gibi kimliksel nitelikler için yapıldığını unutmamak.
 • Her kademede düşman hakkında istihbarat toplamak.
 • Gerektiğinde küçük birlikler halinde düşmanın içine sızarak bilgi toplamak ve bu bilgilerin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.
 • Düşman üzerinde şok etkisi ve psikolojik baskı yaratacak pusu ve baskınlar yapmak.
 • Düşmana karşı yapmış olduğu başarılı eylemleri medya yolu ile halka duyurarak halkın moralini yüksek tutmak ve kurtuluş için halka umut vermek.
 • Düşmanın çocuklara, kadınlara, yaşlılara yaptığı baskıları ve zulümleri halka duyurmak ve anlatmak suretiyle halkta düşmana karşı kin ve nefret duygularını körüklemek.
 • GNH unsurlarını meşrulaştırmaya çalışmak. Böylelikle uluslararası hukuk açısından tanınırlık ve muhataplık sağlamak.
 • Hem saldırı hem de savunma taktik ve tekniklerini en iyi şekilde uygulamak ve aşağıdaki üç prensibi daima uygulamak.
 1. Düşman güçlü ise ve taarruz ediyorsa kaybol
 2. Düşman savunuyorsa rahat verme
 3. Düşmanın zayıf tarafını bulduğun anda taarruz et
 • Uzun soluklu mücadele için GNH unsurlarının ve halkın direniş ve mücadele iradesini güçlü tutmak.
- Mithat İşık
 
Şaka Maka Siber Suçlar ile mücadele de Gayri Nizami harp teknikleri kullanılmaktadır , DT ekibinden üyeler böyle yakalandı , bir kaç insan siberden üyelik açıyor ve çok iyi sm operasyonu yaparak insanlar ile kanka oluyor sonrasında da adamları paketliyorlar
 
Üst